Tử Cung Lạnh

  Bài thuốc kinh nghiệm

Chữa nam tinh lạnh liệt dương, phụ nữ tử cung lạnh: Tiên mao 6g, Thục địa, Ba kích, Phá cố chỉ, Hồ đào thục, mỗi vị 8g, Hồi hương 4g sắc uống.

Chú ý: Tiên mao tuy có tác dụng cường dương, nhưng tính mãnh liệt, dùng nhiều và uống thường xuyên có hại.

Người gầy khô , hư yếu cấm dùng.

Uống thuốc có sâm cau , kiêng ăn thịt trâu , bò