Từ điển bài thuốc

A

A giao kế tử hoàng thang

An cung ngưu hoàng hoàn

An thần định chí hoàn

B

Bá diệp thang

Bạch cập hợp tễ

Bạch đầu ông thang

Bạch hổ thang

Bách hợp cố kim thang

Bạch vị hoàn

Bán hạ tả tâm thang

Bán hạ hậu phác thang

Bảo hòa hoàn

Bảo long hoàn

Bát chính tán

Bát trận thang

Bình vị tán

Bổ dương hoàn ngũ thang

Bổ tâm đơn

Bổ trung ích khí thang

C

Cách hạ trục ứ thang

Cầm liên quất như thang

Cam lộ ẩm

Cam lộ tiêu độc đơn

Cam thảo can khương thang

Cam thảo can khương phục linh bạch truật thang

Cao cầm thanh đởm thang

Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

Câu trùng hoàn

Chí bảo đơn

Chân vũ thang

Châu xa hoàn

Chỉ mê phục linh hoàn

Chỉ huyết tán

Chỉ thấu tán

Chỉ thực đạo trệ hoàn

Chỉ thực tiêu bĩ hoàn

Chỉ truật hoàn

Chích cam thảo thang

Chu sa an thần hoàn

Cố tinh hoàn

Cổn đờm hoàn

Cử nguyên tiễn

Cửu vị khương hoạt thang

Cửu tiên tán

D

Dị hoàng thang

Dương hòa thang

Dưỡng âm thanh phế thang

Dưỡng tạng thang

Đ

Đại định phong châu

Đại hãm hung thang

Đại hoàng mẫu đơn bì thang

Đại hoàng phụ tử thang

Đại kiến trung thang

Đại sài hồ thang

Đại tạo hoàn

Đại thừa khí thang

Đan bá tử nghịch thang

Đan khê tỳ giải phần thanh ẩm

Đào nhân thừa khí thang

Đạo đờm thang

Đạo xích tán

Đạt nguyên ẩm

Địch đờm thang

Đình lịch đại táo tả phế thang

Đinh hương thị đế thang

Định suyễn thang

Độc sâm thang

Độc hoạt tang ký sinh thang

Đởm đạo bài thạch thang

Đương quy thược dược tán

Đương quy bổ huyết thang

Đương quy kiến trung thang

Đương quy tứ nghịch thang

Đương quy sinh khương dương nhục thang

G

Gia giảm thanh kinh thang

Gia giảm phổ tế tiêu độc ẩm

Gia giảm qua lâu giới bạch thang

Gia giảm sài linh thang

Gia giảm uy nhụy thang

Gia vị ô dược thang

Gia vị thương nhĩ tán

Giải độc tiêu sang ẩm

Giáng nghịch chỉ nấc thang

Giao thái hoàn

H

Hạ phương đại thừa khí thang

Hậu phác ôn trung thang

Hổ phách an thần thang

Hổ tiềm hoàn

Hóa trùng hoàn

Hoắc hương chính khí tán

Hoắc phác hạ linh thang

Hoàng cầm hoạt thạch thang

Hoàng kỳ kiến trung thang

Hoàng thổ thang

Hoàng liên a giao thang

Hoàng liên tô diệp thang gia vị

Hòe hoa tán

Hương nhu tán

Hương tô tán

Huyết phụ trục ứ thang

I

Ích vị thang

K

Kiện tỳ hoàn

Kim linh tử tán

Kim tỏa cố tinh hoàn

Khái huyết phương

Kháng bạch hầu hợp tễ

Khiên chính tán

Khượng hoạt thắng thấp thang

Khu hồi thang

Kỷ tiêu lịch hoàng thang

L

Lan vĩ hóa ứ thang

Liên Khác ẩm

Linh dương câu đằng thang

Linh quế truật cam thang

Lộc giác thỏ ty hoàn

Long đởm tả can thang

Lưu não hợp tễ

Lục vị địa hoàng hoàn

Lưỡng địa thang

Lý trung hoàn

M

Ma hạnh thạch cam thang

Ma hoàng thang

Ma hoàng phụ tử tế tân thang

Mạch môn đông thang

Mẫu lệ tán

Miết giáp dưỡng âm tiễn

Miết giáp tiễn hoàn

Mộc phòng kỷ thang gia giảm

N

Nam qua tử bột binh lang tiễn

Ngân kiều mã bột tán

Ngân kiều tán

Ngân giáp hoàn

Ngân hoa giải độc thang

Ngô thù du thang

Ngọc bình phong tán

Ngọc chân tán

Ngọc khu đơn

Ngũ bì ẩm

Ngũ trấp ẩm

Ngũ linh tán

Ngũ nhân hoàn

Ngũ vị tiêu độc ẩm

Ngũ hổ trúng phong thang

Nguyệt hoa hoàn

Nhân sâm bại độc

Nhân sâm cáp giới tán

Nhân sâm cố bản thang

Nhân sâm hồ đào thang

Nhân trần cao thang

Nhất quán tiễn

Nhị trấn thang

Nhuận tràng hoàn

Noãn can tiễn

Nội bỏ hoàn mai hoàn

Ô

Ôn đởm thang

Ôn kinh nhiếp huyết thang

Ôn kinh thang

Ôn tỳ thang

P

Phòng kỳ hoàng kỳ thang

Phục nguyên hoạt huyết thang

Q

Quất bì trúc như thang

Quế chi thang

Quế chi gia long cốt mẫu lệ thang

Quế chi phục linh hoàn

Quy tỳ thang

Quyên ẩm lục thần thang

S

Sa lâm hoàn

Sa sâm mạch môn thang

Sài hồ sơ can tán

Sâm linh bạch truật tán

Sâm phụ thang

Sinh bồ hoàng thang

Sinh hóa thang

Sinh mạch tán

Sơ can giải uất thang

Súc tuyền hoàn

T

Tả bạch tán

Tả kim hoàn

Tam nhân thang

Tam tý thang

Tàm thỉ thang

Tán dục đơn

Tang cúc ẩm

Tang hạnh thang

Tang phiêu tiêu tán

Tê giác địa hoàng thang

Tê hoàng hoàn

Thạch quyết minh tán

Thạch vi tán

Thận khi hoàn

Thanh cao miết giáp thang

Thanh cốt tán thác

Thanh di thang

Thanh dinh thang

Thanh đởm hành khí thang

Thanh đởm lợi thấp thang

Thanh đởm tả hỏa thang

Thanh kim hóa đờm thang

Thanh kinh chỉ huyết thang

Thanh nhiệt chỉ đới thang

Thanh nhiệt chỉ bằng thang

Thanh ôn bại độc ẩm

Thanh phế giải độc thang

Thanh nga hoàn

Thanh táo cứu phế thang

Thanh tiết dịch thang

Thanh thử ích khí thang

Thất vị thông bạch tán

Thanh vị tán

Thất tiếu tán

Thất ly tán

Thập khối tán

Thập táo thang

Thoát hoa tiễn

Thỏ ty tử hoàn

Thông khiếu hoạt huyết thang

Thông nhũ tán kết thang

Thu sáp chỉ đới thang

Thực tỳ ẩm

Thược dược cam thảo thang

Thược dược thang

Thiềm thừ hoàn

Tiểu bán hạ thang

Tiêu dao tán

Tiểu kế ẩm tử

Tiểu kiến trung thang

Tiểu hãm hung thang

Tiểu hoạt lạc đơn

Tiêu phong tán

Tiểu sài hồ thang

Tiểu thanh long thang

Tiểu tục mệnh thang

Tổ hợp hương hoàn

Toan táo nhân thang

Tổ tử giáng khí thang

Trắc bá xú bì thang

Trân châu mẫu hoàn

Trấn can tức phong

Trị bằng chứng cấp

Trú cảnh hoàn

Trư linh thang

Trúc diệp thạch cao thang

Trúc như liễu bàng thang

Tuyền phúc đại giả thang

Tứ giác địa hoàng thang

Tứ nghịch thang

Tư thận thông quan hoàn

Tư thủy thanh can ẩm

Tứ nghịch tán

Tứ quân tử thang

Tứ vật thang

Tứ thần hoàn

Tử tuyết đơn

Tuyên tý thang

Tỳ giải phân thanh ẩm

V

Việt cúc hoàn

Việt tỳ gia truật thang

Vũ kinh thang

X

Xạ can ma hoàng thang

Xuyên khung trà điều tán

Y

Ý dĩ trúc diệp tán