Chính sách và quy định chung

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận thỏa thuận của mình bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bao gồm thông tin được nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi, được đặt tại đây. Các điều khoản bổ sung có thể áp dụng cho một số Dịch vụ, chẳng hạn như chính sách cho một sự kiện, chương trình, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể và các điều khoản bổ sung đó sẽ được tiết lộ liên quan đến (các) Dịch vụ hiện hành. Các điều khoản bổ sung được thêm vào và sẽ được coi là một phần của Điều khoản cho các mục đích của (các) Dịch vụ hiện hành. Các điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng đối với các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột đối với các Dịch vụ hiện hành.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này rõ ràng thay thế các thỏa thuận hoặc thỏa thuận trước với bạn. Website Duoclieuvietnam.vn có thể chấm dứt ngay lập tức các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn hoặc thường ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, trừ khi bị cấm.

Nếu việc sử dụng Dịch vụ của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, thì: (a) các điều khoản này sẽ tiếp tục được áp dụng và ràng buộc bạn đối với việc sử dụng Dịch vụ trước đó của bạn (và bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào trái phép), bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường; và (b) mọi quyền hoặc giấy phép được cấp cho chúng tôi theo các Điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt như vậy.

Đôi khi Duoclieuvietnam.vn có thể sửa đổi các Điều khoản. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các Điều khoản được cập nhật như vậy tại địa điểm này hoặc trong các chính sách sửa đổi hoặc điều khoản bổ sung trên (các) Dịch vụ hiện hành. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi đăng bài đó xác nhận sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi Điều khoản, như đã sửa đổi. 

2. Thỏa thuận sử dụng

Khi đồng ý với các Điều khoản, bạn đồng ý rằng bạn được yêu cầu giải quyết mọi khiếu nại mà bạn có thể có đối với Duoclieuvietnam.vn trên cơ sở cá nhân trong trọng tài, như được quy định trong Thỏa thuận trọng tài này. Điều này sẽ ngăn cản bạn đưa bất kỳ hành động nào của tập thể, tập thể hoặc đại diện chống lại Duoclieuvietnam.vn và cũng ngăn cản bạn tham gia hoặc phục hồi sự cứu trợ dưới bất kỳ lớp nào hiện tại hoặc tương lai, tập thể, hợp nhất hoặc hành động đại diện chống lại Duoclieuvietnam.vn bởi người khác.

Bạn và Duoclieuvietnam.vn đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) các Điều khoản này hoặc sự tồn tại, vi phạm, chấm dứt, thi hành, giải thích hoặc hiệu lực của chúng, hoặc (b) quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn tại bất cứ lúc nào, cho dù trước hoặc sau ngày bạn đồng ý với các Điều khoản, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc giữa bạn và Duoclieuvietnam.vn, chứ không phải tại tòa án. 

Nội quy và luật điều chỉnh.

Nội dung của Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung không cung cấp tư vấn y tế và không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc các chuyên gia hoặc nhà cung cấp y tế có trình độ khác với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế hoặc thuốc. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm vì Dịch vụ.

Thiết bị và truy cập mạng

Bạn có trách nhiệm lấy quyền truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Phí và phí dữ liệu và dữ liệu của mạng di động của bạn có thể được áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ thiết bị của mình. Bạn chịu trách nhiệm mua và cập nhật phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng cũng như mọi cập nhật sau đó. Duoclieuvietnam.vn không đảm bảo rằng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên mọi phần cứng hoặc thiết bị cụ thể. Ngoài ra, Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn có trong việc sử dụng Internet và liên lạc điện tử.

4. Người dùng đủ điều kiện

Dịch vụ được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với Duoclieuvietnam.vn và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện nêu trên.  

Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.


5. Giấy phép

Giấy phép giới hạn Duoclieuvietnam.vn cho bạn

Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, Duoclieuvietnam.vn cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để: (i) truy cập và sử dụng các trang web GoodRx và các ứng dụng di động chỉ liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin và tài liệu liên quan nào có thể được cung cấp thông qua Dịch vụ, trong từng trường hợp chỉ dành cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi những người cấp phép của Duoclieuvietnam.vn

Những hạn chế

Bạn không được: (i) xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền khác khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (ii) sao chép, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền, phát, phát hoặc khai thác Dịch vụ trừ khi được Duoclieuvietnam.vn cho phép rõ ràng; (iii) dịch ngược, thiết kế ngược hoặc tháo rời Dịch vụ trừ khi có thể được luật pháp hiện hành cho phép; (iv) liên kết đến, phản chiếu hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (v) gây ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào nhằm mục đích cạo, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc gây gánh nặng hoặc cản trở hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ;

Nội dung và dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba, bao gồm quảng cáo. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư khác nhau có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba đó.  Duoclieuvietnam.vn không xác nhận các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba như vậy và trong mọi trường hợp, Duoclieuvietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba đó, bao gồm cả các sản phẩm dược phẩm hoặc chăm sóc y tế (Nhà cung cấp bên thứ ba). 

Quyền sở hữu

Dịch vụ và tất cả các quyền trong đó sẽ và sẽ vẫn là tài sản của Duoclieuvietnam.vn hoặc tài sản của những người cấp phép của Duoclieuvietnam.vn . Các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng Dịch vụ không truyền đạt hoặc cấp cho bạn bất kỳ quyền nào: (i) trong hoặc liên quan đến Dịch vụ ngoại trừ giấy phép hạn chế được cấp ở trên; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu theo bất kỳ cách nào tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, nhãn hiệu hoặc dịch vụ của Duoclieuvietnam.vn hoặc của những người cấp phép của Duoclieuvietnam.vn .

6. Tài khoản người dùng

Bạn không phải đăng ký hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho trang web để truy cập trang web Duoclieuvietnam.vn . Tuy nhiên, để sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân đang hoạt động (“Tài khoản”). Đăng ký tài khoản yêu cầu bạn gửi tới Duoclieuvietnam.vn một số thông tin cá nhân, như tên và địa chỉ email hoặc điện thoại di động của bạn. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật trong Tài khoản của mình. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và cập nhật, có thể dẫn đến việc bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. 

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn và bạn đồng ý duy trì bảo mật và bí mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn mọi lúc. Trừ khi được Duoclieuvietnam.vn cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản. Bạn không được ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và bạn chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp (ví dụ: không vận chuyển các tài liệu bất hợp pháp hoặc nguy hiểm). 

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ gây phiền toái, phiền toái, bất tiện hoặc thiệt hại về tài sản, cho dù là Nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng hoặc phương pháp xác minh danh tính khác để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp bằng chứng nhận dạng hoặc khác phương pháp xác minh danh tính.